Ochrana osobních údajů

Příloha č. 1

k Všeobecným obchodním podmínkám

služeb poskytovaných společností PUČMITO s.r.o. na webových stránkách www.pucmito.cz

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

(dále jen „Zásady“)

 1. Tyto Zásady představují nedílnou a závaznou součást Všeobecných podmínek.
 2. Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách, avšak zde blíže nedefinované, mají význam jim přiřazený ve Všeobecných podmínkách.
 3. Tyto Zásady obsahují práva a povinnosti Provozovatele a jednotlivých Uživatelů v souvislosti s registrací na PUČMITO.
 4. Informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné pro všechny Uživatele a jsou zveřejněny na internetových stránkách www.pucmito.cz.  
 5. Tato příloha obsahuje podmínky a způsob nakládání s osobními údaji Uživatelů, kteří registrací na PUČMITO souhlasí s tím, aby Provozovatel s jejich osobními údaji nakládal způsobem uvedeným v této příloze. Tato příloha dále upravuje i práva Uživatelů týkající se nakládání s osobními údaji, tak jak vyplývají z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a to v souvislosti s využíváním Služeb.
 6. Provozovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 7. Správcem i zpracovatelem zpracovávaných osobních údajů je Provozovatel.
 8. Provozovatel dbá při zpracování osobních údajů Uživatele, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Provozovatel také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Uživatele.
 9. Uživatel tímto uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů sdělených Provozovateli v rámci registrace Všeobecných podmínek i jiným oprávněným osobám a to za účelem jejich zpracování v souvislosti s poskytováním Služeb, a to v nezbytném rozsahu. Osobní údaje může Provozovatel zpřístupnit výhradně v souvislosti s provozem PUČMITO, např. společností ComGate, a.s.
  sídlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČO: 265 08 842 nebo ComGate Payments, a.s., sídlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a,PSČ 170 00, IČO: 279 24 505, zpracovávající online platby. Oprávněné osoby jsou oprávněny osobní údaje ve smyslu tohoto ustanovení zpracovávat pouze po dobu trvání registrace Uživatele a výhradně za účelem poskytování Služeb Uživateli.
 10. Provozovatel o Uživatelích shromažďuje, ukládá a zpracovává zpravidla následující údaje získané v rámci registrace Uživatele a používání PUČMITO:
 • jméno a příjmení,
 • uživatelské jméno a heslo,
 • e-mailovou adresu,
 • číslo mobilního telefonu,
 • bydliště,
 • obrazový záznam uživatele (pokud jej Uživatel sám do svého uživatelského účtu zadal),
 • veškerou realizovanou komunikaci,
 • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění bude Uživatel požádán,
 • informace získané pomocí cookies,
 • informace o operačním systému zařízení Uživatele a typ internetového prohlížeče,
 • IP adresu a časy připojení zařízení Uživatele,
 • údaje o návštěvách Uživatele na internetové stránce www.pucmito.cz, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., jakož i údaje o chování Uživatele v prostředí internetu.

 

 1. Registrační formulář na stránkách www.pucmito.cz požaduje, aby Uživatel zadal své kontaktní údaje. Poskytnutí těchto údajů je povinné, bez jejich poskytnutí nemůže být Uživatelský účet aktivován. Kontaktní údaje obsaženy v registračním formuláři jsou používány pro účtovací účely a pro kontaktování Uživatele. Vytvořením registrace Uživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu dle této přílohy, a to maximálně na dobu existence jeho uživatelského účtu, nejsou-li dány podmínky, kdy je Provozovatel oprávněn dle ZOOÚ uchovat osobní údaje Uživatele i bez jeho souhlasu.
 2. Uživatel bere na vědomí, že má přístup ke svým osobním údajům ve smyslu § 21 ZOOÚ a má právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.
 3. Každý Uživatel má právo požádat Provozovatele o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Provozovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 4. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Provozovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Uživatele shledána oprávněnou, Provozovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Provozovatel žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
 5. Provozovatel je oprávněn tuto přílohu v rozsahu a způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách kdykoliv změnit.

 

Tato příloha nabývá účinnosti dne 1.5.2017.

Příloha ke stažení a tisku ZDE