Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

služeb poskytovaných společností PUČMITO s.r.o. na webových stránkách www.pucmito.cz

(dále jen „Všeobecné podmínky”)

  1. Úvodní ustanovení, definice některých pojmů

1.1.  Provozovatel – provozovatelem webových stránek www.pucmito.cz je obchodní společnost PUČMITO s.r.o., IČO: 055 41 387, se sídlem U Jordánu 270, Holohlavy, PSČ: 503 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38082.

 

1.2.  PUČMITO – server www.pucmito.cz slouží k zprostředkování kontaktu mezi uživateli tohoto serveru pomocí zveřejněných nabídek na zapůjčení zboží nebo poskytnutí služby. PUČMITO ani jeho Provozovatel nezapůjčují věci ke krátkodobému nájmu ani nejsou poskytovateli služeb dle zveřejněných Nabídek.

 

1.3.  Uživatel – každá fyzická či právnická osoba, která využívá Služeb PUČMITO nebo ta osoba, která se zaregistruje na internetových stránkách www.pucmito.cz. Uživatelem podle těchto Všeobecným podmínek se také rozumí osoba, která vloží Nabídku na PUČMITO (dále jen „Uživatel - inzerent“) nebo osoba, která má zájem o zveřejněnou Nabídku za tímto účelem uzavře příslušnou smlouvu s inzerentem (dále jen „Uživatel - zájemce“).

 

1.4.  Kredit – pokud si Uživatel - inzerent zakoupí virtuální měnu – na PUČMITO označovaný jako PUČMÍCI – může využívat dalších výhod Služeb blíže stanovených těmito Všeobecnými podmínkami. PUČMÍKY lze následně směnit za prémiové služby blíže specifikované v těchto Všeobecných podmínkách.

 

1.5.  Služby – Provozovatel umožňuje Uživateli využívat tyto Služby:

1.5.1.     poskytování úložného prostoru pro Nabídky, jejich správu, stažení a jejich sdílení prostřednictvím sítě Internet;

1.5.2.     vytvoření, spravování či zrušení osobního profilu Uživatele,

1.5.3.     služby Partnerského programu; a

1.5.4.     další služby dostupné na PUČMITO.

 

1.6.  Nabídka – Provozovatel umožňuje Uživateli - inzerentovi přidat na PUČMITO nabídku v různých kategoriích, s uvedením jejího popisu, ceny za zapůjčení produktu či poskytnutí služby, vložením fotografie a lokality, kde může být produkt zapůjčen či vykonána služba a dále možnosti požadavku složení zálohy a možnosti propagace Nabídky.

 

1.7.  Všeobecné podmínky – Tyto Všeobecné podmínky se skládají z následujících částí (příloh), které společně tvoří nedílný celek všeobecných smluvních podmínek užívaní služeb poskytovaných Provozovatelem na PUČMITO:

1.7.1.     tyto všeobecné smluvní podmínky obsahující základní práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele a odkazující na další části Všeobecných podmínek,

1.7.2.     zásady ochrany osobních údajů upravující zejména práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”);

1.7.3.     ceník Provozovatele spojený s využíváním Služeb (dále jen „Ceník“).

Pro vyloučení pochybností jsou výše uvedené přílohy nedílnou a závaznou součástí těchto Všeobecných podmínek.

 

  1. Obecná ustanovení

                2.1.   Všeobecné podmínky jsou vydávány elektronicky a jsou přístupné na internetových stránkách www.pucmito.cz

                2.2.   Všeobecné podmínky si může Uživatel vytisknout nebo uložit ve formátu .pdf prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

                2.3.   Uživatel provedením registrace (tj. vytvoření svého profilu) nebo jakýmkoli jiným využitím Služeb potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě provedení registrace. Uživatel dále prohlašuje, že se zavazuje dodržovat pravidla ve Všeobecných podmínkách uvedená, včetně všech příloh. Provozovatel výslovně Uživatele upozorňuje, že pokud se Všeobecnými podmínkami   Uživatel nesouhlasí, není Uživatel oprávněn užívat PUČMITO nebo využívat jakékoliv Služby.

     2.4.   V případech, kdy je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Více informací Uživatel nalezne zde https://adr.coi.cz/cs

      3.  Registrace

3.1.  Podmínkou využití Služeb je provedení registrace Uživatele na PUČMITO. Neregistrovaní zájemci či jiné osoby nemohou využít Služeb.

3.2.  Prostřednictvím jednorázové registrace je Uživateli zřízen uživatelský účet, v rámci kterého Uživatel zadává Nabídky.

3.3.  Uživateli postačí při registraci zadat platnou e-mailovou adresu, heslo, přezdívku, jméno, jméno a příjmení, číslo telefonu. Uživatel povinen uvést úplné, platné a pravdivé údaje o svojí osobě a kontaktních údajích.

3.4.  Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Uživatelé jsou také oprávněni požádat Provozovatele o odstranění údajů z jeho databáze a zrušení účtu.

3.5.  V případě, že Uživatel zapomene či ztratí heslo ke svému účtu, může si o nové heslo zažádat prostřednictvím zadání podpůrného údaje, ve formě vložení své emailové adresy.

3.6.  Provozovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.

3.7.  Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

3.8.  Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Uživatele nebo jeho osobních údajů třetí osobou, pokud Uživatel sdělil své přihlašovací údaje třetí osobě nebo třetím osobám umožnil přístup k těmto údajům. Další práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů.

3.9.  Provozovatel může v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat Uživatele formou reklamních sdělení o svých službách (včetně Newsletteru), popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Provozovatelem ve smluvním vztahu, a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Uživatel však může při registraci nebo jiné příležitosti vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním těchto reklamních sdělení nebo Newsletteru.

 

  1. Nabídka

4.1.  Uživatel je oprávněn vkládat Nabídku, která svým obsahem splňuje pravidla stanovená těmito Všeobecnými podmínkami.

4.2.  Provozovatel je oprávněn Nabídky nebo přiložené fotografie či jiná grafická vyobrazení, která nesplňují pravidla stanovená Všeobecnými podmínkami, odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.3.  Za samotný obsah Nabídky odpovídá Uživatel, který Nabídku na PUČMITO zadal. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Nabídky a kvality provedené služby nebo zapůjčené věci.

4.4.  Uživatel odpovídá za to, že zobrazením Nabídky nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za eventuální zásahy do práv třetích osob nenese žádnou odpovědnost.

4.5.  V případě, že součástí Nabídky je i fotografie, či jiné grafické vyobrazení zapůjčované věci či služby, odpovídá Uživatel za to, že k této fotografii či jinému grafickému vyobrazení má Uživatel zajištěná veškerá povolení či licence. Pokud se jedná o fotografii či jiné grafické vyobrazení, které pořídil sám Uživatel, uděluje Uživatel okamžikem jejího vložení do Nabídky bezúplatnou nevýhradní licenci Provozovateli k jejímu užití v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, a to na dobu zobrazení Nabídky na PUČMITO.

4.6.  Uživatel však nesmí vkládat fotografie či obrázky běžně dostupné od oficiálních prodejců na Internetu nebo originálních fotografií ohledně zapůjčovaného zboží nebo služby.

4.7.  Uživatel je povinen uvádět pravdivé a úplné údaje o nabízené zapůjčované věci nebo poskytované službě, včetně opotřebení, stáří, poškození a funkčnosti, či jiných podstatných vadách.

4.8.  Nabídku je možné uveřejnit po dobu maximálně 2 let ode dne zveřejnění.

4.9.  Provozovatel je oprávněn odstranit Nabídku, která obsahuje nevhodné, vulgární nebo zjevně lživé údaje či fotografie nebo jiné grafické vyobrazení. Stejně tak je Provozovatel oprávněn odstranit Nabídku nebo její obsah pokud tím jsou tím zjevně porušována autorská či průmyslová práva třetí osoby. Provozovatel může obdobně postupovat dle tohoto odstavce také v případě, že Uživatel – zájemce uvede v hodnocení Uživatele – inzerenta nevhodné nebo vulgární komentáře.

4.10.  Provozovatel neověřuje pravdivost údajů, které Uživatel v rámci registrace nebo Nabídky uvedl.

4.11.  Provozovatel neodpovídá za eventuální protiprávní jednání Uživatelů učiněná v souvislosti s užíváním PUČMITO.

4.12.  Uživatel – inzerent je Uživatelem – zájemcem kontaktován prostřednictvím formuláře přiloženého k Nabídce. Provozovatel následně zašle Uživateli – inzerentovi notifikaci, že jiný Uživatel má zájem o využití zveřejněné Nabídky. Jakmile Uživatel – inzerent potvrdí, že má zájem o zprostředkování kontaktu s Uživatelem – zájemce, budou Uživateli – zájemci poskytnuty kontaktní údaje (email a telefon uvedený v registraci Uživatele) Uživatele – inzerenta.

4.13.  Následná vzájemná komunikace, stejně tak vzájemná dohoda o uzavření příslušné smlouvy o nájmu určité věci či poskytnutí služby, mezi Uživatelem – inzerentem a Uživatelem – zájemcem, probíhá mimo PUČMITO.

4.14.  Odpovědnost za dodání, převzetí věci nebo poskytnutí služby a zaplacení věci a/nebo služby nese Uživatel - inzerent a Uživatel - zájemce.

4.15.  Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Uživatele vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na PUČMITO a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

4.16.  Nabídky jsou tříděny do kategorií, s tím, že její zařazení primárně určuje Uživatel – inzerent. Provozovatel je oprávněn Nabídku přemístit do jiné kategorie, než kterou určil Uživatel. Provozovatel si vyhrazuje práv určit způsob zobrazení Nabídky, umístění, třídění a její grafickou úpravu a toto je taktéž oprávněn kdykoliv změnit.

 

  1. Práva a povinnosti Provozovatele

5.1.  Přestože Provozovatel používá dostupné moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení PUČMITO. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení Služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti PUČMITO, případně ztráty dat umístěných na tomto serveru.

5.2.  Provozovatel není odpovědný za obsah Nabídky. Obsah Nabídky kontroluje pouze v mezích stanovených těmito Všeobecnými podmínkami.

5.3.  Provozovatel odpovídá v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, za obsah informací nahraných Uživatelem na PUČMITO pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

5.4.  Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit PUČMITO, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami.

 

  1. Režim „Na zkoušku“ a „Jedu naplno“

6.1.    Uživatel může využít služeb PUČMITO v rámci režimu „Na zkoušku“ a „Jedu naplno“.

6.2.    V rámci režimu „Na zkoušku“ je Uživatel oprávněn využívat Služby PUČMITO v omezeném režimu zcela zdarma, jedná se o následující rozsah Služeb:

6.2.1.  Uživatel je oprávněn zadat na PUČMITO maximálně 3 Nabídky.

6.2.2.  Hodnota Nabídky a) na den činí maximálně 499,- Kč, nebo b) na hodinu činí maximálně 101,- Kč.

6.2.3.  Ostatní služby vyplývající z aktuální nabídky pro režim „Na zkoušku“.

6.3.    Uživatel může využít propagace své Nabídky v rámci režimu „Jedu naplno“ zahrnující úrovně Silver nebo Platinum způsobem stanoveným Všeobecnými podmínkami a platným ceníkem.

6.4.    Uživatel, který provedl registraci a hodlá inzerovat Nabídky, může využít režim „Jedu naplno“ tím, že si zakoupí Kredit.  Zadáním objednávky Kreditu a řádným uhrazením celé ceny Kreditu je mezi Provozovatelem a     Uživatelem uzavřena smlouva o prodeji Kreditu, která se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

6.5.    Cenu Kreditu a případné další výhody a/nebo akce s ním spojené stanovuje Provozovatel dle aktuálního Ceníku Provozovatele. Cenu Kreditu lze uhradit:

6.5.1.  online platební kartou vydanou kartovou asociací uvedenou v aktuální nabídce Provozovatele,

6.5.2.  dalšími způsoby a platebními systémy dle aktuální nabídky Provozovatele.

       6.6.  Pokud Uživatel využije možnosti uhrazení ceny Kreditu formou online platby (služba platební brány), je přesměrován na internetové bankovnictví jeho banky či jinou zabezpečenou stránku po platbu kartou. Po   realizaci transakce předá brána informaci o provedení Provozovateli, který může připsat Kredit na účet Uživatele ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a,PSČ 170 00, IČO: 279 24 505. Citlivé vstupní údaje, které jsou Uživateli zadávány do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé platby vidí pouze informaci o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

6.6.    Platby je možné provést v českých korunách, jinak dle aktuální nabídky Provozovatele.

6.7.    V případě, že je Uživatel spotřebitelem má odstoupit od smlouvy o prodeji Kreditu uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, do čtrnácti dnů od jejího uzavření, ale jen v případě, že do čtrnácti dnů nebylo zahájeno plnění smlouvy o prodeji Kreditu. 

6.8.    Plnění ze strany Provozovatele je Uživateli v režimu „Na zkoušku a „Jedu naplno“ poskytováno ve formě připsání Kreditu ve formě PUČMÍKŮ na jeho účet.

6.9.    Kredit je platný po dobu 18 měsíců ode dne jeho zakoupení.

6.10.  V případě, že Uživatel nesouhlasí s automatickou obnovou zvýhodněné Nabídky, uvede tuto skutečnost v rámci registrace. 

6.11.  Kredit je přičten ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s., blíže viz www.comgate.cz.

6.12.  Uživatel v režimu „Jedu naplno“ využívá Služby v následujícím rozsahu:

6.12.1.  Uživatel je oprávněn zadat na PUČMITO maximálně 12 Nabídek.

6.12.2.  Hodnota Nabídky na den či hodinu je neomezená. 

6.12.3.  Ostatní služby vyplývající z aktuální nabídky pro režim „Jedu naplno“.

6.12.4.  V případě ukončení režimu „Jedu naplno“ bude uživatel automaticky přesměrován do režimu „Na zkoušku“ a zobrazovány budou první tři zadané inzeráty (podle datumu zadání).

 

      7.     Ostatní ujednání

7.1.      V případě, že právní předpis ukládá Provozovateli povinnost poskytnout určitou informaci na trvalém nosiči dat, Provozovatel splní tuto povinnost tím, že tato informace bude trvale zveřejněna na webových stránkách www.pucmito.cz, kde si ji uživatel může pomocí určitých funkcí internetového prohlížeče stáhnout ve formátu .pdf.

7.2.      Uživatel dává Provozovateli svůj souhlas k tomu, aby Provozovatel svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Všeobecných podmínek převedl bez dalšího na jinou osobu, přičemž Provozovatel je povinen o takovém převodu Uživatele neprodleně informovat.

7.3.      Služby jsou poskytovány v České republice, kde je rovněž zřízen, evidován a provozován PUČMITO.

7.4.      Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.      Uživatel souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami potvrzuje, že mu byly poskytnuty veškeré potřebné předsmluvní informace důležité pro jeho rozhodnutí využít Služby poskytované Provozovatelem, že se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámil, že veškerý obsah těchto Všeobecných podmínek považuje za určitý a srozumitelný, a že jsou mu jeho jednotlivá práva a povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s Provozovatelem zcela zřejmá.

 

      8.     Reklamace

                  8.1       Provozovatel odpovídá za to, že všechny z poskytnutých Služeb jsou bez vad a že jsou poskytovány ve shodě se smlouvou uzavřenou na základě Všeobecných podmínek.Pro vyloučení všech pochybností Provozovatel  výslovně upozorňuje Uživatele, že PUČMITO ani jeho Provozovatel nezapůjčují věci ke krátkodobému nájmu ani nejsou poskytovateli služeb zveřejněných v Nabídce. 

       8.2       Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady je možné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich Uživatel dozví. Nejpozději lze vadu Služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí Služby.

           8.3       V případě, že byla vadně poskytnuta Služba, má Uživatel právo na bezplatnou nápravu. Není-li provedení nápravy možné, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny Služby.

           8.4       Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud: a) o vadě před poskytnutím Služby věděl, nebo b) vadu sám způsobil, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných údajů.

           8.5       Reklamaci je nutné uplatnit u Provozovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit e-mailem na info@pucmito.cz nebo písemně. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Provozovatel        oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby.

           8.6       Reklamace je Provozovatele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která je mezi Uživatelem a Provozovatelem dohodnuta. O uplatnění a vyřízení reklamace bude Uživatel elektronicky nebo písemně vyrozuměn. 

           8.7       Pokud Uživatel není se s vyřízením reklamace spokojen, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím České obchodní inspekce, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů (ADR) – více informací zde.

 

9.     Závěrečná ustanovení

8.1.      Provozovatel je oprávněn Všeobecné podmínky nebo kteroukoliv jejich přílohu v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s Uživateli či způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem.

8.2.      Provozovatel je dále oprávněn změnit Všeobecné podmínky nebo jejich přílohu tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky partnerů, jejichž služeb užívá Provozovatel nebo jakékoliv související služby (např. dojde ke změně obchodních podmínek partnerů provozovatele služby). Nová verze Všeobecných podmínek se však v žádném případě neužije na Služby, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Všeobecných podmínek.

8.3.      Provede-li Provozovatel změny Všeobecných podmínek, je povinen oznámit to Uživateli alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Všeobecných podmínek (prostřednictvím oznámení na stránkách www.pucmito.cz). Součástí oznámení bude rovněž odkaz na znění Všeobecných podmínek ve formátu .pdf, popř. v jiném formátu umožňujícímu zobrazení textové podoby Všeobecných podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Uživatel je oprávněn změny Všeobecné podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené písemně na adresu místa podnikání Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny Všeobecných podmínek, má se za to, že novou verzi (nové znění) Všeobecných podmínek akceptoval.

8.4.      V případě, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek či jejich příloh bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Všeobecných podmínek.

8.5.      Právní vztahy mezi Uživatelem – inzerentem a Uživatelem – zájemcem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

         10.     Účinnost

9.1.    Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2017.

Příloha ke stažení a tisku ZDE